Közoktatási reformprogram?

 

Választási program

Kormányprogram

 

Minden gyerek saját lakóhelyen járhasson óvodába.

 

 Kötelező – amennyiben ez nem lehetséges, támogatott – körzetesítés.

Közös igazgatású, egységes szakmai programot megvalósító óvodák  és iskolák létrehozása.

 

Program a kistelepülések általános iskoláinak megőrzésére, ehhez kiegészítő támogatás.

 

 „Ahol lehetséges” az alsó tagozat megtartása – tagintézményként.

 

1000 iskolaépület részleges, 300 teljes felújítása, korszerűsítése.

 

 1000 iskolaépület részleges, 300 teljes felújítása, korszerűsítése.

 

30-35 új Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása.

 

 30-35 új Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása. Ezekbe, illetve a korábban létrehozott 16 intézménybe járna a szakképzésben résztvevők 80 %-a.

A választási programban nem szerepelt.

 

 Többcélú intézmények (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) kialakítása.

 

Az általános iskolákban minden öt gyerekre, a középiskolákban minden három gyerekre jut számítógép.

  A kormányprogramban nem szerepel.

 

A választási programban nem szerepelt.

 

 A szakrendszerű oktatás korlátozása az 5-6. évfolyamon.

 

Az idegen nyelvi előkészítő évfolyam választhatóvá tétele mindenki számára.

 

 Az idegen nyelvi előkészítő évfolyamok fejlesztése. Az angol nyelv tanulásának alanyi jogon történő biztosítása.

 

A választási programban nem szerepelt.

 

 A szakképzés finanszírozásának átalakítása. A tanulók elhelyezkedési arányain alapuló differenciált támogatás.

 

Normatív támogatás egy-egy belföldi, fővárosi és határon túli kiránduláshoz a közoktatásban.

 

 A kormányprogramban nem szerepel.

A választási programban nem szerepelt.

 

 A „finanszírozott” keretszám csökkentése. Tandíj mindenkinek. A költségtérítéses képzésben tanulók díjainak emelése.

 

A választási programban nem szerepelt

 

 A diákhitel munkaadói átvállalásának lehetővé tétele.

 

Tanulmányi szünet a pedagógusok számára, a továbbképzések állami finanszírozása.

 A kormányprogramban nem szerepel.

A bérek legalább 25 %-os emelése, a keresetek reálértékének növelése

 

 Bérstop. Az első két évben – a legjobb esetben is – csak inflációkövető béremelés. S ez is differenciáltan.

 

48 hátrányos kistérségben pedagógus pótlék.

 

 A kormányprogramban nem szerepel.

Forrás: Új Katedra Füzetek 1.

  

 

Projektpedagógiai tréning

 

A Kecskemét Kistérségi Pedagógiai Intézet (KEPI) az országban 5 konzorcium pedagógusainak fog az előttünk álló tanévben 30 órás tréningeket tartani, projektpedagógia témakörben. 

A KEPI a „30 órás SNI-tréneri, tanfolyamvezetői feladatok ellátása – a HEFOP-2004-2.1.1 központi program B komponensének keretében” elnevezésű pályázati kiírás projektpedagógia című részére az összes pályázó közül a legjobb szakmai anyagot nyújtotta be. A feladatot 4 tréner-munkatárs látja el 5, az ország különböző részeiben található HEFOP/2.1.1 nyertes konzorciumaiban 2006. szeptember 1. és 2007. június 30. között.

A KEPI munkatársai, szeptember hónapban, a Sulinova Kht. által szervezett, Képzők képzése című kurzus sikeres elvégzését követően látnak hozzá, több mint száz pedagógus továbbképzésének.

A projekt tervet, tervezést, egy probléma kifejtését jelenti a probléma megoldásáig.

A projektoktatásban a megismerés fő forrása a gyerek tapasztalata, érdeklődése, tevékenysége. A hagyományos tanítási módszerekkel ellentétben a projektpedagógia nem a tananyaghoz rendeli hozzá a gyereket, hanem a gyerekhez igazítja a tananyagot. Ennél a módszernél a gyerek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A tanulás középpontjában az elvégzendő feladat áll és a hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van. Egyik fontos jegye, hogy a tanuló szabadon választhatja meg a célokat, szabadon tervezheti meg és hajthatja végre a feladatokat, és végül szabadon értékelheti az elkészült produktumot és a tevékenységet. A módszer lényege, hogy az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítása indirekt módon történik, az ismeretszerzés örömteli tevékenységgé válik. A cél nem a tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum, a tanulás mintegy mellékterméke a produktum elérésére irányuló tevékenységnek. A projektpedagógia a kreativitás fejlesztésének egyik legjobb módszere, valamint magában hordozza a kooperativitást is, mert a projektfeladatok során csökkennek a magatartási anomáliák. Megvalósítása nehéz, mert csak úgy vezethető be, ha a tantervi kereteket megbontják.

A projektpedagógia jellemzői:

Tevékenységre alapozott ismeretszerzés, az új ismeretek legfőbb forrása a tapasztalat.

Interdiszciplináris jelleg: a különböző tudományterületekhez tartozó, különböző tantárgyak keretében tanított ismeretek integráltan jelennek meg benne.

Valóságos, a társadalmi környezet által felkínált feladatokat alkalmaz.

A tárgyi tudáson kívül más képességeket is (szervezési, kommunikációs, találékonyság stb.) igénybe vesz és fejleszt.

A projekt végrehajtása valamilyen kézzel fogható, fizikailag is megvalósult, vagy szellemi mivoltában megjelenő végterméket eredményez.

Nem csak beszélnek a dolgokról, a projekt során el is készítik azokat.

Valamilyen hiány megszüntetésével hasznot hoz a „megrendelőnek” és a „kivitelezőnek” egyaránt.

Cselekvés révén juttat az új ismerethez.

Előnyben részesíti a csoportban végzett tevékenységet az egyéni munkával szemben, ezzel jól szimulálja a valódi munkahelyi/életszerű tevékenységet.

Oktató és hallgató mellérendelt viszonyban, egymást támogatva dolgoznak.

A tanárközpontú oktatás helyébe a hallgatóközpontú tanulás lép. Az oktató diktatórikus irányítóból a tanulást szervező, segítő, stimuláló személlyé válik.

A projekt kilép az iskola falai közül, bekapcsolja a közelebbi és távolabbi környezetet.

 A kötött tanrend feloldásával megszűnik a fiatalok biológiai szükségleteivel ellentétes padhoz kötöttség, szabadabb lesz a mozgás, a projektek egy része fizikai tevékenység közben zajlik. Biztosítja a belső indíttatásból végzett tanulást, a tervezéstől a kiértékelésig tartó aktív, cselekvő részvételt.

A projektpedagógia felfogásában a tanulás, az örömforrás, az élmény összeegyeztethető fogalmak. Ez nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze is.